Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)

 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
 2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 11 3,06
 3. Rybactwo A-03 7 2,00
 4. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
 5. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 13 3,60
 6. Górnictwo rud metaliB-07 12 3,33
 7. Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 8 2,26
 8. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 9 2,53
 9. Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
 10. Produkcja napojów C-11 6 1,73
 11. Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
 12. Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
 13. Produkcja odzieży C-14 3 0,93
 14. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
 15. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania
  C-16 8 2,26
 16. Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1,73
 17. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 4 1,20
 18. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 6 1,73
 19. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73
 20. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4
  1,20
 21. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73
 22. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
 23. Produkcja metaliC-24 10 2,80
 24. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00
 25. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20
 26. Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47
 27. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
 28. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC-29 6 1,73
 29. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 7 2,00
 30. Produkcja mebliC-31 6 1,73
 31. Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
 32. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 6 1,73
 33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
  klimatyzacyjnych D-35 5 1,47
 34. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47
 35. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 6 1,73
 36. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00
 37. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 4
  1,20
 38. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5 1,47
 39. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 7 2,00
 40. Roboty budowlane specjalistyczne F-43 5 1,47
 41. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
 42. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
 43. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
 44. Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20
 45. Transport wodny H-50 6 1,73
 46. Transport lotniczy H-51 3 0,93
 47. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47
 48. Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
 49. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
 50. Informacja i komunikacja J 2 0,67
 51. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
 52. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
 53. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
 54. Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
 55. Działalność związana z zatrudnieniem N-78 5 1,47
 56. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w
  zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 1 0,40
 57. Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
 58. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4
  1,20
 59. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
  działalności gospodarczej N-82 2 0,67
 60. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły
  eksterytorialne O, U 3 0,93
 61. Edukacja P 3 0,93
 62. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
 63. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
 64. Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
  wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0,93