Obowiązki podatnika związane z kasą fiskalną

Lista obowiązków podatnika związanych z kasą fiskalną.

  • Obowiązek zgłoszenia kas wraz z oświadczeniem o ich liczbie

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego wszystkie wykorzystywane w firmie kasy fiskalne najpóźniej dzień przed ich fiskalizacją. W zgłoszeniu należy zawrzeć informacje na temat liczby wykorzystywanych kas fiskalnych oraz miejscu, w którym będą używane.

  • Fiskalizacja kas fiskalnych

Fiskalizację kasy fiskalnej można określić jako jej aktywację. Jest to jednorazowa czynność, którą musi wykonać upoważniony pracownik serwisu. Fiskalizacja powoduje, że zaczyna działać moduł fiskalny kasy, co pozwala jej rejestrować dokonywane transakcje i zgłaszanie ich do urzędu skarbowego.

Wyszkolenie i wysłanie pracownika uprawnionego do fiskalizacji kasy jest obowiązkiem importera lub producenta zapewniającego serwis kas fiskalnych.

  • Otrzymanie numeru ewidencyjnego

Najpóźniej 7 dni po fiskalizacji kasy należy ją zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszona kasa otrzyma wówczas numer ewidencyjny, który należy na trwałe umieścić na obudowie kasy.

  • Wpisy w książce kasy fiskalnej

Wraz z kasą fiskalną przedsiębiorca otrzymuje książkę serwisową kasy. Dokument ten należy przechowywać przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniać na wniosek właściwych organów kontrolnych, na  przykład podatkowych. Jeśli książka serwisowa została zniszczona lub zgubiona należy się niezwłocznie skontaktować z serwisem aby otrzymać duplikat. O zaginięciu książki serwisowej należy również poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

  • Ewidencjonowanie obrotu

Obowiązkiem przedsiębiorcy posiadającego kasę fiskalną jest ewidencjonowanie wszystkich transakcji przy użyciu tego urządzenia. Po każdym zakupie należy wydać klientowi paragon albo fakturę VAT (jeśli klient otrzymuje fakturę VAT, sklep zatrzymuje oryginał paragonu i umieszcza wraz z kopią faktury w dokumentacji księgowej), w zależności od jego życzenia. Kopia dokumentu powinna być przechowywana w nośniku elektronicznym wbudowanym w kasę.

  • Generowanie raportów oraz przechowywanie dokumentów kasowych

Każdy właściciel kasy fiskalnej ma obowiązek sporządzania dobowych oraz miesięcznych raportów fiskalnych. Raport dobowy jest raportem za dany dzień. Raport miesięczny dotyczy ostatnich 30 dni i powinien być wykonywany po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu i przed pierwszą transakcją w następnym miesiącu. Nowoczesne kasy mają wbudowaną opcję przypominana o dopełnieniu tych obowiązków, lub nawet nie rozpoczynają pracy bez wykonania raportu.

Raporty fiskalne powinny być przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z danej transakcji.

  • Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

Każda kasa fiskalna powinna raz na 24 miesiące przejść badanie techniczne. W przypadku kas specjalnego przeznaczenia (na przykład w taksometrach) należy przeprowadzać badania techniczne zgodnie z wcześniej wyznaczonym harmonogramem.

Jeśli w działaniu kasy fiskalnej występują jakieś nieprawidłowości, należy je niezwłocznie zgłosić do serwisu.

Inne artykuły z tej kategorii