Jakie korzyści przynoszą poszczególne składki ZUS?

Składki ZUS płacone przez przedsiębiorców dzielą się na trzy grupy – ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy.

Ubezpieczenie Społeczne

Najwyższą składką ZUS (w 2017 roku wynosi 499,28 zł) jest składka na ubezpieczenie emerytalne. Na podstawie wysokości składek odprowadzonych przez płatnika zostanie wyliczona jego przyszła emerytura, którą będzie mógł pobierać po ukończeniu 65 (mężczyźni) lub 60 (kobiety) roku życia. Składki emerytalne są podstawą polskiego systemu emerytalnego.

Kolejną składką w ramach ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie rentowe. W 2017 roku jego wysokość wynosi 204,62 zł. Składka ta gwarantuje, że ZUS będzie wypłacał rentę w razie utraty zdolności do wykonywania pracy, która zastąpi utracone wynagrodzenie lub dochód.

W przypadku śmierci płatnika, renta będzie wypłacana jego rodzinie jako renta rodzinna.

Również w ramach ubezpieczeń społecznych odprowadzana jest składka chorobowa, która wynosi 62,67 zł. Opłacanie tej składki uprawnia do otrzymywania:

  • zasiłku chorobowego

  • zasiłku macierzyńskiego

  • zasiłku opiekuńczego

  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie opłaci tych składek, zapłaci miesięcznie niższą kwotę do ZUS, jednak nie otrzyma wyżej wymienionych świadczeń.

Ostatnią składką współtworzącą ubezpieczenie społeczne, jest ubezpieczenie wypadkowe. W 2017 roku wynosi ono 46,04 złotych. Ubezpieczenie wypadkowe wypłacane jest ofiarom nieszczęśliwych wypadków doznanych w trakcie pracy. Co ważne, ubezpieczenie wypadkowe przysługuje także, jeśli nie była opłacana składka ubezpieczenia chorobowego.

Suma składek ubezpieczeń społecznych wynosi w 2017 roku 812,61 złotych miesięcznie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wynosi 297,28 zł miesięcznie i służy opłacaniu ubezpieczenia w ramach NFZ, a tym samym uprawnia ubezpieczonego do korzystania z opieki zdrowotnej w ramach publicznej służby zdrowia.

Składki na fundusz pracy

W 2017 roku składki na fundusz pracy wynoszą 62,67 złotych. Fundusz pracy jest funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze z Funduszu pracy przeznaczane są przede wszystkim na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, na co składają się:

  • szkolenia i pomoc w przekwalifikowywaniu się

  • rozwój pośrednictwa zawodowego

  • badania rynku pracy

  • prace interwencyjne

  • roboty publiczne.

Sumarycznie, w ramach składek ZUS przedsiębiorca musi co miesiąc przelewać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1172,56 złotych. Jednak w zamian za tę kwotę otrzymuje prawo do przejścia na emeryturę po przepracowaniu odpowiedniego czasu, korzystania z NFZ oraz świadczeń na wypadek utraty zdolności do pracy lub wypadku. Jeśli dodatkowo zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej, oprócz świadczenia w razie choroby, otrzymuje również prawo do korzystania z benefitów, takich jak zasiłek macierzyński.

Inne artykuły z tej kategorii